Bild von <a href="https://pixabay.com/de/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campa

Almanya’da Nitelikli İşgücü Göçü Yasası (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) 1 Mart 2020’de yürürlüğe giriyor.

1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek yasa, vasıflı meslek sahiplerinin AB dışındaki ülkelerden Almanya'ya göçü çerçevesini genişletiyor. Gelecekte, akademik olmayan eğitime sahip vasıflı kimseler iş amacıyla Almanya'ya daha kolay göç edebileceklerdir. Üniversite mezunu kimseler için ise mevcut düzenlemeler geçerliliğini koruyacak ve bazı durumlarda kolaylıklar tanınacak.

Sade Vatandaşın Konkordato Talebi

İİK m. 285 uyarınca „Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir“1. Alacaklılardan herhangi birisinin borçlu hakkında iflas dışı adi konkordato talebinde bulunmasında bir engel yoktur (İİK m.285/II).  

Kemal Sunal Filmleri

Kemal Sunal Filmleri ve Mirasçılarının Hakları Üzerine

Burada tartışmanın esasını, bir başrol oyuncusunun oynamış olduğu sinema eseri üzerindeki hakları, yapımcının devralmış olduğu, eser ve hak sahibi olarak kabul edildiği sinema eserlerinin, daha sonra yapımcı tarafından iktisadi bakımdan değerlendirilmesi, yani lisans ya da mali hak devri sonucunda gelir elde etmesi ve yönetmen ya da oyunculara ödenen telif ücreti ile elde edilen bu gelir arasında ciddi nispetsizlik olması halinde, hak sahipleri ya da davacı murislerin, yapımcıdan ve sonraki eseri kullananlardan, ek telif ücreti ya da bu gelirlerden pay talep etme haklarının olup olamayacağı oluşturmaktadır.

EU Data Protect

İşletmeler Bakımından 25 Mayıs’ta Yürürlüğe Girecek Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GVKT-GDPR-DSGVO) Önemi

AB’de 1995 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Direktifi kişisel verilerin korunması alanında tüm dünyada kabul gören bir çerçeve sunuyordu. Söz konusu Direktif kişisel verilerin kazara kaybını, yetkisiz kişilerin eline geçmesini ve bu kişilerce yasadışı bir biçimde imha edilmesini önlemek amacıyla uygun teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasına yönelik hükümler içermektedir. 

Haksız Rekabet Hukuku kitabımız yayımlandı!

Haksız rekabet hukuku, rekabet hukuku ile birlikte serbest ve rekabetçi bir piyasanın işlevselliğinin temininde önemli bir yere sahiptir. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haksız rekabet hukukunun öneminin arttığını söylemek yanlış olmaz. Uygulamada her zaman için önemli bir yere sahip olsa da, haksız rekabet hukukunun akademik camiada hak ettiği ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. İsviçre’de dahi haksız rekabet hukukunun bütününü ele alan birçok monografik eser ve şerh bulunmasına karşın, bizde birkaç monografik çalışma ya da şerhe rastlamak mümkün değildir. 


Almanya'da Yeni Göç Yasası Kanunlaştı

Alman ekonomisi uzman eleman sıkıntısı çekiyor, nüfusun yaşlanması bu açığı daha da artıracak. Halihazırda yaklaşık 1,2 milyon elemanlık açık var. Bu sebeple istihdam piyasasını AB dışındaki ülkelerden gelecek göçe açan yeni bir yasa hazırlandı. Bu bir göçü teşvik yasası. Ama püf noktası ayrıntıda gizli: Kalmak üzere gelen uzman elemanlara kapı açık..

Sanatçı ve Serbest Meslek Sahiplerinin Almanya’da Oturuma Başvuru Koşulları

Bu tür oturuma müracaat etmek için ilgili mesleğin gerektirdiği niteliğe sahip olunduğuna dair diploma veya gerekli belgelerin sunulması gerekir. Oturum talebinde bulunurken en önemli husus, serbest meslek erbabı kimsenin, geçimini temin edeceğine dair inandırıcı belge/ler sunması gerekir. 

Alman İltica Hukuku kitabım yayımlandı

Fikri Mülkiyet Hukuku” kitabım çıktı..

Sınaî Mülkiyet Kanunu yayımlandı.

Gerekçeli Sınai Mülkiyet Kanunu.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yargıtay HGK 14.01.2014 tarihli)

Gittigidiyor Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (Nisan 2014-

İhtiyati Tedbir Taleplerinin Kabul veya Reddi Kararlarının Temyiz Edilemeyeceği Hk.)


5651 sayılı Kanunda Yapılması Düşünülen Değişiklikler Hakkındaki Değerlendirmelerim

Anayasa Mahkemesinin FSEK m. 68 ve m. 76 ile İlgili 2012/133 E. sayılı Kararı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2013/7 Sayılı Genelgesi

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 13.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 21.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı yayımlandı.

6455 sayılı “Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Kanunun 78-82 inci maddeleri arasında TTK’da değişiklikler yapılarak, bütün şirketlere denetim getirilmiş, yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onayı tarihleri değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E. 2009/1, K. 2012/2)Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTicaret Sicili Yönetmeliğili 27.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı (2013-1)Bağımsız Denetim Yönetmeliği‘nden sonra Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlandı… Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte PTT’den Kayıtlı Elektronik E-Posta alınması mümkün hale gelecek.